گیتی: عشق اول و آخر ـ تو چشمات حقیقت می‌بینم (روی جلد)

عشق اول و آخر ـ تو چشمات حقیقت می‌بینم (بازم تو)
گیتی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گیتی ـ عشق اول و آخر
گیتی ـ تو چشمات حقیقت می‌بینم (بازم تو)

* * *

error: Content is protected !!