گیتی: دیروز، امروز، فردا ـ خدا اون روزو نیاره (جلد صفحه)

امروز، فردا ـ خدا اون روزو نیاره
گیتی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گیتی ـ امروز فردا
گیتی ـ خدا اون روز رو نداره

* * *

error: Content is protected !!