گیتی: دل بوالهوس ـ شکوه سبزه‌زار (جلد صفحه)

دل بوالهوس ـ شکوه سبزه‌زار
گیتی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گیتی ـ دل بوالهوس
گیتی ـ شکوه سبزه‌زار

* * *

error: Content is protected !!