الهه: دل بی‌رنگ و ریا ـ باز هم امشب (جلد صفحه)

دل بی‌رنگ و ریا ـ باز هم امشب
الهه
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
الهه ـ باز هم امشب
الهه ـ دل بی‌رنگ و ریا (دل دیوانهٔ من)

* * *

error: Content is protected !!