منوچهر شفیعی: مریم جان

مریم جان
شعر:‌ ؟
آهنگ: شاپور نیاکان
خواننده: منوچهر شفیعی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *