جعفر پورهاشمی ـ شاهین: گردن بلور ـ تو خوشگلا (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «دزد سیاهپوش»
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
جعفر پورهاشمی ـ شاهین: هلو جون (گردن بلور)
جعفر پورهاشمی ـ شاهین: تو خوشگلا
عهدیه: من عاشقم

* * *

error: Content is protected !!