گلپا، ایرج مهدیان: دریغا دریغا ـ حقته (جلد صفحه)

گلپایگانی دریغا دریغا

دریغا دریعا ـ حقته
گلپایگانی ـ ایرج مهدیان
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گلپایگانی ـ دریغا دریغا
ایرج مهدیان ـ حقته

* * *

error: Content is protected !!