«کانون پرورش فکری» و اهمیت آشنایی نوجوانان با شاهنامه فردوسی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

از کارهای قابل توجه و پسندیده‌ی «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» در آن سالهای دور، یکی هم آشنا کردن نوجوانان با فخر زبان فارسی، شاهنامه‌ی فردوسی ـ و آشنایی آنان با داستانهایی از این اثر بود.

از جمله کتابهای منتشر شده یکی «آورده‌اند که، فردوسی» به قلم «مهدی‌ اخوان‌ثالث» در چگونگی پدیدآوردن شاهنامه، دیگری داستان «زال و سیمرغ» به روایت «م. آزاد» و تصویرگری «نورالدین زرین‌کلک» بود. به روایت همین نویسنده همچینن کتاب «هفت‌خوان رستم» به روایت همین نویسنده و نقاشی‌های «نفیسه ریاحی».

هفت‌خوانِ رستم، م. آزاد (۱۳۵۵)
داستان زال و سیمرغ، م. آزاد (۱۳۵۱)
آورده‌اند که، فرودسی، مهدی اخوان‌ثالث (۱۳۵۴)
مجموعه‌ای نوشتاری ـ‌ شنیداری از کارهای کانون پرورش فکری از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷

* * *

error: Content is protected !!