احمد شاملو: ترانه‌ی تاریک (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو ترانه تاریک

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ترانه‌ی تاریک

بر زمینۀ سربی صبح
سوار
خاموش ایستاده است
و یال بلند اسبش در باد
پریشان می شود

خدایا خدایا
سواران نباید ایستاده باشند
هنگاهی که
حادثه اخطار می‌شود.

کنار پرچین سوخته
دختر
خاموش ایستاده است
و دامن نازکش در باد
تکان می‌خورد.

خدایا خدایا
دختران نباید خاموش بمانند
هنگامی که مردان
نومید و خسته
پیر می‌شوند.

۱۳۵۲
از مجموعۀ «ابراهیم در آتش»

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *
در باره «اسنفندیار منفردزاده» در این سایت
یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!