حمید مصدق (مجموعه ترانه‌ها)

حمید مصدق شاعر

حمید مصدق از جمله «شاعران معاصر» بود و هست، ولی از «ترانه‌سرایان» نبود و نیست. گرچه بر مبنای سروده‌های او ترانه‌هایی نیز با صدای خوانندگان مختلف خوانده و شنیده می‌شود. در جعبه‌ی موسیقی زیر، چند اجرای ترانه‌ای از برخی اشعار او را بشنوید.

از «حمید مصدق» در سایت «راوی حکایت باقی»
ترانه‌هایی بر اساس سروده‌های «حمید مصدق»
● «من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی» (صدای شاعر)
● منظومه «آبی، خاکستری، سیاه» (متن کامل، صدای شاعر)
● «سیب» درآمد بر منظومه‌ی «آبی، سیاه،‌ خاکستری» (صدای شاعر)

* * *

error: Content is protected !!