شعرخوانی عمران صلاحی در شبهای شعر انستیتو گوته

عمران صلاحی شعرخوانی شبهای گوته

کانون نویسندگان ایران با همکاری انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان (انستیتو گوته)، از ۱۸ تا ۲۷ مهر ۱۳۵۶ مراسم شعرخوانی و سخنرانی برگزار کردند که به «ده شب» معروف شد. در دومین شب (۱۹ مهر ماه) نوبت شعرخوانی عمران صلاحی بود.

شعرخوانی «عمران صلاحی» در انستیتو گوته (شب دوم)
شعرخوانی «سعید سلطانپور» در انستیتو گوته (شب پنجم)
● شعرخوانی «نصرت رحمانی» در انستیتو گوته (شب هشتم)

* * *