داریوش رفیعی: شب انتظار

داریوش رفیعی شب انتظار

شب انتظار
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: داریوش رفیعی

شب به گلستان تنها منتظرت بودم
باده‌ی ناکامی در هجر تو پیمودم

منتظرت بودم
منتظرت بودم

آن شبِ جانفرسا من بی تو نیاسودم
وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم
منتظرت بودم
منتظرت بودم

بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه
ناگه چو پری خنده‌زنان آمدی از راه
غمها به سر آمد؛ زنگِ غم دوران از دل بزدودم
منتظرت بودم
منتظرت بودم

پیشِ گلها، شاد و شیدا
می‌خرامید آن قامت موزونت
فتنه‌ی دوران دیده‌ی تو
از دل و جان من شده مفتونت

در آن عشق و جنون مفتون تو بودم
اکنون از دل من بشنو تو سرودم
منتظرت بودم
منتظرت بودم

* * *
داریوش رفیعی ـ شب انتظار (بازخوانی ترانه‌‌ها)

* * *

error: Content is protected !!