زندگی و آثار «فرانتس لیست» (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار فرانتس لیست

فرانتس لیست
نوشته: ژوزه برویر
ترجمه: خسرو سمیعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن زندگی و آثار «فرانتس لیست» (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه: شعرهای رودکی (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه اشعار رودکی

شعرهای رودکی
صدای: منوچهر انور
آواز: پری زنگنه
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
طراح روی جلد: فرشید مثقالی
خط: مصطفی اوجی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۲

ادامه خواندن پری زنگنه: شعرهای رودکی (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار «موزار» (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار موزار

ولفگانگ آمادئوس موزار
نوشته: ژرژ دو هامل
ترجمه: لیلی امیر ارجمند
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن زندگی و آثار «موزار» (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار بتهوون (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار بتهوون

زندگی و آثار بتهوون
نوشته: ژاک پرادر
ترجمه: محمد قاضی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن زندگی و آثار بتهوون (شنیداری) (کانون پرورش فکری)