زندگی و آثار بتهوون (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار بتهوون

زندگی و آثار بتهوون
نوشته: ژاک پرادر
ترجمه: محمد قاضی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

با صدای:
منوچهر انور
نیکو خردمند

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

زندگی و آثار «فرانتس لیست» (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرانتس لیست
نوشته: ژوزه برویر
ترجمه: خسرو سمیعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن زندگی و آثار «فرانتس لیست» (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه: شعرهای رودکی (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه منوچهر انور

شعرهای رودکی
صدای: منوچهر انور
آواز: پری زنگنه
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن پری زنگنه: شعرهای رودکی (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار «موزار» (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ولفگانگ آمادئوس موزار
نوشته: ژرژ دو هامل
ترجمه: لیلی امیر ارجمند
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن زندگی و آثار «موزار» (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

error: Content is protected !!