داریوش: تنگه غروبه

تنگه غروبه
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: داریوش اقبالی (گروه مقصدی)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone