دلکش: سفر کرده

سفر کرده
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ:‌[علی] تجویدی
خواننده: دلکش

از سروده‌های «معینی کرمانشاهی» در این سایت

«خوشه‌چین» (سروده و صدای شاعر)
«خلیج فارس» (سروده و صدای شاعر)
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone