مرضیه: آن‌شب (جلوهٔ هستی)

آن‌شب (جلوهٔ هستی)
شعر: [تورج نگهبان]
آهنگ [مجید وفادار]
خواننده: مرضیه

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone