پوران: قسم

قسم
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: پوران شاپوری

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone