فروغ فرخزاد ـ دست‌هایم (نگاهنگ)

دست‌هایم را در باغچه می‌کارم
سبز خواهم شد، می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم
و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم
تُخم خواهند گذاشت
. . .
[+]

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone