«محمد قاضی» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

محمد قاضی کانون پرورش فکری کودکان

محمد قاضی. بسیاری در جوانسالی خود با نام او از دوران «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» آشنا شده‌اند و در میانسالی با ترجمه‌های معتبرش از آثار مهم ادبیات جهان. در آن سالها می‌گفتند کتابی که نام «محمد قاضی» را بر خود دارد حتما که ارزش خواندن دارد.

زندگی و آثار بتهوون (شنیداری)
زندگی و آثار بتهوون (نوشتاری)
زندگی و آثار «فردریک شوپن» (شنیداری)
زندگی و آثار «فردریک شوپن» (نوشتاری)

* * *
مجموعه آثار «بیژن مفید» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!