ایرج ـ پوران: از من بگذر (ترانه فیلم)

از من بگذر
شعر:
آهنگ: انوشیروان روحانی
خوانندگان: ایرج ـ پوران
ترانه فیلم: حاتم طائی

ادامه خواندن ایرج ـ پوران: از من بگذر (ترانه فیلم)

عارف ـ رامش: زندگی شیرین باشد (ترانه فیلم)

زندگی شیرین باشد
خوانندگان: عارف ـ رامش
ترانهٔ فیلم: بندرگاه عشق

ادامه خواندن عارف ـ رامش: زندگی شیرین باشد (ترانه فیلم)