گیتی: تسبیح صد دونه

تسبیح صد دونه
شعر: کریم محمودی
آهنگ: [محمود] قرا ملکی
خواننده: گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone