حافظ با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

حافظ با صدا و به روایت: احمد شاملو
موسیقی:‌ فریدون شهبازیان
طراح روی جلد: فرشید مثقالی
خط و نقاشی: مصطفی اوجی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن حافظ با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو: رباعیات خیام (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو رباعیات خیام

رباعیات خیام
صدای: احمد شاملو
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: رباعیات خیام (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: پیوندها و باغ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث پیوندها و باغ

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: پیوندها و باغ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: دریچه‌ها (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث دریچه ها

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: دریچه‌ها (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: آواز کرک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث آواز کرک

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: آواز کرک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: زمستان (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث زمستان

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: زمستان (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: باغ من (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث باغ من

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: باغ من (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: قاصدک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث قاصدک

سروده و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: قاصدک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: پرستار (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث پرستار

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: پرستار (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: غزل ۳ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث غزل ۳

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: غزل ۳ (کانون پرورش فکری)