احمد عاشورپور: جمعه بازار

احمد عاشور پور جمعه بازار

جمعه بارار
شعر گیلکی: جهانگیر سرتیپ‌پور
شعر فارسی: احمد عاشورپور
خواننده: احمد عاشورپور

ادامه خواندن احمد عاشورپور: جمعه بازار

احمد عاشورپور: آفتاب‌خیزان (خروسخوان)

احمد عاشور پور آفتاب خیزان خروسخوان

آفتاب‌خیزان (خروسخوان)
شعر: جهانگیر سرتیپ‌پور
آهنگ: جهانگیر سرتیپ‌پور
خواننده: احمد عاشورپور

ادامه خواندن احمد عاشورپور: آفتاب‌خیزان (خروسخوان)

احمد عاشورپور: نوروز (والس نوروزی)

احمد عاشور پور والس نوروزی

نوروز (والس نوروزی)
شعر فارسی: احمد عاشورپور
شعر: گیلکی: جهانگیر سرتیپ‌پور
آهنگ: جهانگیر سرتیپ‌پور
خواننده: احمد عاشور پور

ادامه خواندن احمد عاشورپور: نوروز (والس نوروزی)