روحبخش: کبوتر بهشتی (مجموعه ترانه)

کبوتر بهشتی
شعر: اسماعیل نواب صفا
آّهنگ: حسین صمدی
خواننده: [عزت] روحبخش

ادامه خواندن روحبخش: کبوتر بهشتی (مجموعه ترانه)