پروین: شکوه‌های من (کُشتی و رفتی)

شکوه‌های من
(کشتی و رفتی)
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: پروین

یادنامهٔ «همایون خرم» در سایت «راوی حکایت باقی»

معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone