ایرج: بدو بدو بیا بیا (ترانه فیلم)

بدو بدو بیا بیا
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: بهشت دور نیست

یادنامهٔ «همایون خُرم» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone