«شیدا قرچه‌داغی» در کانون پرورش فکری کودکان

شیدا قرچه داغی

شیدا قره‌چه‌داغی پایه‌گذار بخش موسیقی در «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» است که خود پنج سال نیز مدیریت آن را به عهده داشت. در این دوره از فعالیت او برای چند داستان کودک موسیقی ساخت که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صورت صفحه منتشر شدند.

قصه‌‌ی طوقی ـ م. آزاد (۱۳۵۰)
قهرمان ـ تقی کیارستمی (۱۳۵۱)
لی‌لی لی‌لی حوضک ـ م. آزاد (۱۳۵۱)
آهوی گردن دراز ـ جمشید سپاهی (۱۳۴۹)
روزی که خورشید به دریا رفت ـ هما سیار (۱۳۵۲)
شعرهای بابا طاهر ـ امیر نوری، پری زنگنه (۱۳۵۲)
مجموعه‌ای نوشتاری ـ‌ شنیداری از کارهای کانون پرورش فکری از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷

* * *

error: Content is protected !!