عباس کیارستمی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عباس کیارستمی کانون پرورش فکری کودکان

«عباس کیارستمی» و «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» دو نام به‌هم گره خورده و یادآور هم است. اولین فیلم کودکان را برای کانون او ساخت. [نان و کوچه ـ ۱۳۴۹] و این اولین فیلم خود کیارستمی هم بود.

فیلمهایی که او برای کانون پرورش ساخت به دو دسته تقسیم می‌شوند. یکی آنهایی که مخاطبشان خود کودکان هستند (مثل:‌ رنگها، منم می‌تونم)؛ و دیگر فیلمهایی که در باره‌ی کودکان و توضیح دنیای آنان برای بزرگترها است. (مثل فیلم تجربه).

رنگها
تجربه
مسافر
اولی‌ها
همشهری
مشق شب
همسرایان
دندان درد
زنگ تفریح
نان و کوچه
راه حل یک
منم می‌تونم
لباسی برای عروسی
زندگی و دیگر هیچ
به ترتیب یا بدون ترتیب
قضیه، شکل اول شکل دوم
دو راه حل برای یک مسئله

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!