«م. آزاد» و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

م آزاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

محمود مشرف آزاد تهرانی را اهل کتاب و ادبیات بیشتر به نام «م. آزاد» می‌شناسند. سالیانی آموزگار بود و تدریس،‌ ترجمه و تالیف می‌کرد، شعر می‌گفت و نقد ادبی می‌نوشت ولی بیش از اینها او با کتابهای کودکانش شناخته‌شده است.

 «م. آزاد» سال بعد از راه‌اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به استخدام این نهاد فرهنگی در آمد. چندین داستان بر اساس قصه‌های قدیمی ایرانی و خلاصه‌هایی از داستانهای شاهنامه فردوسی برای کودکان و نوجوانان حاصل سالهای خدمت او در این کانون بود.

زال و سیمرغ
هفت‌خوان رستم
قصه‌ی طوقی (شنیداری)
قصه‌ی طوقی (نوشتاری)
هفت شهر (متن گفتار فیلم)
کی از همه پر زورتره (نوشتاری)
کی از همه پر زورتره (شنیداری)
لی‌لی لی‌لی حوضک (شنیداری)
شعرهایی برای کودکان (گردآوری)
● مجموعه‌ای نوشتاری ـ‌ شنیداری از کارهای کانون پرورش فکری از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷

* * *

error: Content is protected !!