جعفر پورهاشمی ـ شاهین: گردن بلوری (ترانه فیلم)

گردن بلوری (هلو جون)
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: جعفر پورهاشمی و شاهین
ترانه فیلم: دزد سیاه پوش

ادامه خواندن جعفر پورهاشمی ـ شاهین: گردن بلوری (ترانه فیلم)

جعفر پورهاشمی ـ شاهین: تو که منو کشتی

آهنگهای فیلم بهشت دور نیست

تو که منو کشتی
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: جعفر پورهاشمی و شاهین
ترانه فیلم: بهشت دور نیست

ادامه خواندن جعفر پورهاشمی ـ شاهین: تو که منو کشتی

جعفر پورهاشمی ـ پیمانه: می‌خرم برات

میخرم برات
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: جعفر پورهاشمی و پیمانه
ترانه فیلم: معجزه قلبها

ادامه خواندن جعفر پورهاشمی ـ پیمانه: می‌خرم برات

error: Content is protected !!