عباس مهرپویا: دختر دهقان (مستم‌مستم)

دختر دهقان
(مستم مستم)
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

ادامه خواندن عباس مهرپویا: دختر دهقان (مستم‌مستم)