مرضیه: نغمه رهگذر (جلد صفحه)

مرضیه نغمه رهگذر کاروان گل

نغمه رهگذر
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: علیرضا خواجه‌نوری
شب همه‌شب در بی‌خبری، می‌رسد از ره رهگذری
خواند و دارد در دل من نغمه‌ی جادویش اثری
رهرو خسته‌ی نیمه‌شبان، نغمه زند به سکوتِ گران
می‌رود و آزرده چو من قصه‌ی دل دارد به زبان
او که حکایتِ دل خواند راز دلم ز کجا داند
چون گذرد ز برم گویم: او که رود، که به‌جا ماند؟
رهگذر ای مرغ شب من ، زمزمه بنشان بر لب من
نوای تو چو با شبم آمیزد، خموشی از سرای من بگریزد
ز بانگ تو غم ازدلم برخیزد
ای به سکوت شبانه‌ی من، نغمه‌گر کاشانه‌ی من
شب چو روی نغمه خوان ز کویم
از تو با دل سخن‌ها گویم
او که حکایتِ دل خواند راز دلم ز کجا داند

چون گذرد ز برم گویم: او که رود، که به‌جا ماند؟

* * *

error: Content is protected !!