فروغ فرخزاد: تولدی دیگر (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد کانون پرورش فکری

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: تولدی دیگر (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد: فتح باغ (صدای شاعر)

فریدون فرخزاد کانون پرورش فکری

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: فتح باغ (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد: عروسک کوکی (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد کانون پرورش فکری

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: عروسک کوکی (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد کانون پرورش فکری کودکان

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (صدای شاعر)

یدالله رویایی: دریایی‌ها ۳۳ (کانون پرورش فکری)

یداالله رویایی دریایی ۳۳

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن یدالله رویایی: دریایی‌ها ۳۳ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی: دریایی‌ها ۳۱ (کانون پرورش فکری)

یداالله رویایی دریایی ۳۱

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن یدالله رویایی: دریایی‌ها ۳۱ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۳۱ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی دلتنگی ها ۳۱

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۳۱ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۹ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی دلتنگی ۹

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۹ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۸ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی دلتنگی ها ۸

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۸ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۱ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی دلتنگی ها

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۱ (کانون پرورش فکری)

error: Content is protected !!