فروغ فرخزاد: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

اشعار فروغ فرخزاد

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

علی‌اکبر صادقی: زال و سیمرغ (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی زال و سیمرغ

زال و سیمرغ
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن علی‌اکبر صادقی: زال و سیمرغ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی: صدای شاعر (کانون پرورش فکری کودکان)

یدالله رویایی

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۶

ادامه خواندن یدالله رویایی: صدای شاعر (کانون پرورش فکری کودکان)

فروغ فرخزاد: تولدی دیگر (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد کانون پرورش فکری

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: تولدی دیگر (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد: فتح باغ (صدای شاعر)

فریدون فرخزاد کانون پرورش فکری

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: فتح باغ (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد: عروسک کوکی (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد کانون پرورش فکری

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: عروسک کوکی (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (صدای شاعر)

فروغ فرخزاد کانون پرورش فکری کودکان

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (صدای شاعر)

یدالله رویایی: دریایی‌ها ۳۳ (کانون پرورش فکری)

یداالله رویایی دریایی ۳۳

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن یدالله رویایی: دریایی‌ها ۳۳ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی: دریایی‌ها ۳۱ (کانون پرورش فکری)

یداالله رویایی دریایی ۳۱

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن یدالله رویایی: دریایی‌ها ۳۱ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۳۱ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی دلتنگی ها ۳۱

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۳۱ (کانون پرورش فکری)

error: Content is protected !!