شعرهای احمد شاملو: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو با صدای شاعر

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

* * *

بر سرمای درون 
همه لرزش دست و دلم
از آن بود که عشق پناهی گردد . . .

* * *

مه
بیابان را، سراسر مه گرفتست.
چراغ قریه پنهان است. . .

* * *

مرثیه
 به جست‌وجوی تو
بر درگاه کوه می‌گریم، در آستانۀ دریا و علف.

* * *

ماهی
من فکر می‌کنم
هرگز نبوده قلب من این‌گونه گرم و سُرخ . . .

* * *

باغ آینه 
چراغی به دستم چراغی در برابرم.
من به جنگ سیاهی می‌روم.

* * *

شبانه
مرا تو، بی‌سببی نیستی.
به راستی صلت کدام قصیده‌ای ای غزل؟

* * *

فصل دیگر 
بی‌آن‌که دیده بیند، در باغ
احساس می‌توان کرد . . .

* * *

. . . و حسرتی 
نه دیگر این برف را
سر باز ایستادن نیست.

* * *

عقوبت 
میوه بر شاخه شدم
سنگپاره در کف کودک.

* * *

لوح گور 
نه در رفتن حرکت بود
نه در ماندن سکونی.

* * *

ترانه‌ی تاریک 
بر زمینۀ سربی صبح
سوار خاموش ایستاده است . . .

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *
در باره «اسنفندیار منفردزاده» در این سایت
یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!