مسعود کیمیایی: پسر شرقی (کانون پرورش فکری)

مسعود کیمیایی پسر شرقی

پسر شرقی
کارگردان: مسعود کیمیایی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن مسعود کیمیایی: پسر شرقی (کانون پرورش فکری)