مرتضی: بوسه بر لبهای خونین (ترانه فیلم)

بوسه بر لبهای خونین
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده: مرتضی [برجسته]
ترانه فیلم: بوسه بر لبهای خونین

ادامه خواندن مرتضی: بوسه بر لبهای خونین (ترانه فیلم)

مرتضی: یک دست صدا نداره (ترانه فیلم)

یک دست صدا نداره
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: مرتضی [برجسته]
ترانه فیلم: بندری

ادامه خواندن مرتضی: یک دست صدا نداره (ترانه فیلم)

مرتضی: ترا سر می‌گردونن (ترانه فیلم)

ترا سر می‌گردونن
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده:‌ مرتضی [برجسته]
ترانه فیلم: معشوقه

ادامه خواندن مرتضی: ترا سر می‌گردونن (ترانه فیلم)

مرتضی: عشق زود گذر (گل نیلوفر پشت پنجره)

عشق زود گذر
(گل نیلوفر پشت پنجره)
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: مرتضی [برجسته]

ادامه خواندن مرتضی: عشق زود گذر (گل نیلوفر پشت پنجره)

error: Content is protected !!