قاسم جبلی: شانه

قاسم جبلی شانه

شانه
شعر: ناصر رستگار نژاد | خواننده: قاسم جبلی
بر آهنگ: البنت الشلبية | فیروز

چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه
زیبا رویی، مشکین مویی
هر دم مویت افشان سویی
در حلقه‌ی مویت دارد دل خانه
آزرده می‌شود ای زیبا زنی هر دم شانه
مهرت دارم در دل یارم
قهرت مشکل سازد کارم.
دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
در حلقه‌ی مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

* * *
حکایت ترانه‌ی «شانه» را در اینجا بخوانید!

* * *
نمونه‌ی فارسی شده‌ی ترانه‌های مشهور

* * *

ابراهیم و نرگس سلمکی: آن پریرویی

آن پریرویی
شعر:‌ ابراهیم سلمکی
آهنگ: ابراهیم سلمکی
خواننده: ابراهیم و نرگس سلمکی

ادامه خواندن ابراهیم و نرگس سلمکی: آن پریرویی

error: Content is protected !!