پرتو: جرینگ جرینگ (دلم می‌خواد پیشتم بمونی)

جرینگ جرینگ
(دلم می‌خواد پیشم بمونی)
شعر: [ابوالقاسم] زارعی
آهنگ: گلشن راد
خواننده: پرتو

ادامه خواندن پرتو: جرینگ جرینگ (دلم می‌خواد پیشتم بمونی)