پرتو: جرینگ جرینگ (دلم می‌خواد پیشتم بمونی)

جرینگ جرینگ
(دلم می‌خواد پیشم بمونی)
شعر: [ابوالقاسم] زارعی
آهنگ: گلشن راد
خواننده: پرتو

ادامه خواندن پرتو: جرینگ جرینگ (دلم می‌خواد پیشتم بمونی)

مهستی: الهی بمونی ـ پرتو: وقتی که بارون می‌گیره (جلد صفحه)

الهی بمونی ـ وقتی که بارون می‌گیره
مهستی ـ پرتو
(آپولون)

ادامه خواندن مهستی: الهی بمونی ـ پرتو: وقتی که بارون می‌گیره (جلد صفحه)

error: Content is protected !!