رویا: خوشه‌ی سرخ ارغوان (ترانه فیلم)

خوشه سرخ ارغوان
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: رویا
ترانه فیلم: ببر مازندران

ادامه خواندن رویا: خوشه‌ی سرخ ارغوان (ترانه فیلم)

رویا: چرا چرا خدایا (گلهای رنگارنگ ۴۶۳)

رویا چرا خدایا

چرا، چرا خدایا
(گلهای رنگارنگ ۴۶۳)
شعر: سیمین بهبهانی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: رویا

ادامه خواندن رویا: چرا چرا خدایا (گلهای رنگارنگ ۴۶۳)