جمال وفایی: دختر شیرازی (ترانه فیلم)

دختر شیرازی
شعر: محلی
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: جمال وفایی
ترانه فیلم: داش آکل

ادامه خواندن جمال وفایی: دختر شیرازی (ترانه فیلم)

جمال وفایی:‌ تیروم تیروم (ترانه‌ فیلم)

تیروم تیروم
آّهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: جمال وفایی
ترانهٔ فیلم: داش آکل

ادامه خواندن جمال وفایی:‌ تیروم تیروم (ترانه‌ فیلم)