مرتضی: بوسه بر لبهای خونین (ترانه فیلم)

بوسه بر لبهای خونین
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده: مرتضی [برجسته]
ترانه فیلم: بوسه بر لبهای خونین

ادامه خواندن مرتضی: بوسه بر لبهای خونین (ترانه فیلم)

پروا: سوتش کن، فوتش کن (ترانه فیلم)

سوتش کن،‌ فوتش کن
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: پروا
ترانه فیلم: اوستا کریم نوکرتیم

ادامه خواندن پروا: سوتش کن، فوتش کن (ترانه فیلم)

مرتضی: یک دست صدا نداره (ترانه فیلم)

یک دست صدا نداره
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: مرتضی [برجسته]
ترانه فیلم: بندری

ادامه خواندن مرتضی: یک دست صدا نداره (ترانه فیلم)