حسن شجاعی: صبر خدا (عجب صبری خدا دارد)

حسن شجاعی عجب صبری خدا دارد

صبر خدا
(عجب صبری خدا دارد)
دکلمه و شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: حسن شجاعی

ادامه خواندن حسن شجاعی: صبر خدا (عجب صبری خدا دارد)