نادر نادرپور: گیاه و سنگ نه، آتش (کانون پرورش فکری)

نادر نادر پور

گیاه و سنگ نه، آتش
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: گیاه و سنگ نه، آتش (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: زنی چراغ به‌دست (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور

زنی چراغ به دست
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: زنی چراغ به‌دست (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: دو آیینه (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور

دو آیینه
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: دو آیینه (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: ستاره‌ی دور (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور

ستاره‌ی دور
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: ستاره‌ی دور (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: نقاب و نماز (کانون پرورش فکری)

نادر نادر پور

نقاب و نماز
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: نقاب و نماز (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: بُت‌تراش (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور صدای شاعر

بُت‌تراش
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲
ادامه خواندن نادر نادرپور: بُت‌تراش (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: آشتی (کانون پرورش فکری)

نادر نادر پور

آشتی
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲
ادامه خواندن نادر نادرپور: آشتی (کانون پرورش فکری)

م. آزاد: کی از همه پر زورتره (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

م آزاد کی از همه پر زورتره

کی از همه پُر زورتره؟
بازآفرینی: م. آزاد
موسیقی: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

ادامه خواندن م. آزاد: کی از همه پر زورتره (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور کانون پرورش فکری کودکان

شعرهای نادر نادرپور
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شهریار: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای شهریار

شعرهای شهریار (با صدای شاعر)
موسیقی متن:   کریم گوگردچی
طراح و نقاش: ابراهیم حقیقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن شهریار: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

error: Content is protected !!